تربیت بدنی

             تربیت بدنی

برگزاری جشنواره های ورزش همگانی استانی

آماده سازی تیم های ورزشی جهت اعزام مسابقات قهرمانی کشوری و المپیادهای ورزشی

 برگزاری مسابقات جهت کارکنان و اساتید دانشگاه جامع

 انتخاب تیم های منتخب دانشجویان  وکارکنان و مدرسان 

شرکت در مسابقات ورزش دانشگاهی