مالی و اداری

عامل مدیر مالی دانشگاه: جناب آقای دکتر احمد رجبی

شماره تماس: 2-07136332171 داخلی 106

مشاور اداره امورمالی : جناب آقای قاسم حیاتی ( داخلی 109 )

کارشناسان اداره امور مالی،اداری و پشتیبانی :

  • محمد هادی توفیق زاده ( داخلی 122 )
  • احمد رضا سیدی ( داخلی 120 )
  • محمد حسن رجبی ( داخلی 122 )
  • اصغر عزیزیان ( داخلی 121 )

شرح وظایف:

  • انجام عملیات مربوط به شهریه دانشجویان جهت واحد فارس و مراکز تحت نظارت