نظارت و سنجش

نام و نام خانوادگی : زهرا امین

شماره تماس: 2-07136332171 داخلی 104

سمت : کارشناس مسئول اداره نظارت و ارزیابی

الف ) شرح وظائف بخش نظارت و ارزیابی :

 • ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی مدرسین علمی کاربردی و کارکنان مراکز تحت نظارت و تابعه سطح استان
 • نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی در سطح استان
 • نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی به طور ادواری و انعکاس آن به رئیس واحد استانی طبق استانداردها و آیین نامه های مصوب
 • بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش عملکرد واحدها و مراکز آموزشی تابعه واحد استانی
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها ، مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها در کلیه زمینه های فعالیت واحد استان
 • نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی و رفاهی به دانشجویان مراکز آموزش تحت نظارت و تابعه استان
 • ارائه پیشنهاد تمدید یا عدم تمدید دوره ، لغو مجوز دوره های مراکز آموزشی
 • برنامه ریزی برگزاری جلسات هیات نظارت و ارزیابی و کارگروه انتصاب روسای مراکز آموزشی در سطح استان

 

1- هیات و نظارت و ارزیابی استان

شرح وظائف :

 • بررسی و گزارشات نظارتی و نتایج ارزیابی در جهت بهبود رویه های نظارت و ارزیابی دانشگاه به دبیرخانه دانشگاه
 • پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات شورا و کمیته هماهنگی و برنامه های اعلامی دفتر نظارت و ارزیابی
 • اتخاذ یا پیشنهاد تدابیر نظارتی تشویقی و یا بازدارنده در خصوص مراکز استان در چارچوب حدود اختیارات تعیین شده از سوی شورا و ...

ترکیب هیات نظارت و ارزیابی استان :

 1. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی
 2. مسئول نظارت و ارزیابی واحد استانی
 3. یکی از معاونان واحد استانی
 4. مسئول حراست واحد استانی
 5. یک نفر از روسای مراکز یا مدرسان
 6. یک نفر متخصص در زمینه امور حقوقی
 7. یک نفر از روسای سازمان ها
 8. یک نفر از از اعضاء هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی مستقر در دانشگاه مادر

 

2- کارگروه انتصاب و عزل روسای مراکز آموزشی :

شرح وظائف :

به منظور تسهیل و تسریع فرایند انتصاب و عزل سرپرستان و روسای مراکز آموزشی و انجام بخشی از امور مربوط به آن در واحد استانی کارگروه انتصاب تشکیل می گردد .

ترکیب کارگروه :

 1. رئیس واحد استانی
 2. معاون علمی واحد استانی
 3. رئیس نظارت و ارزیابی واحد استانی
 4. رئیس اداره حراست واحد استانی
 5. یک نفر از از اعضاء هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی مستقر در دانشگاه مادر

 

3- شورای تعامل روسای مراکز استان

شرح وظائف :

به منظور هم اندیشی و استفاده از نظریات مشورتی روسای مراکز آموزشی غیر دولتی در مورد مسائل و مشکلات مراکز و تصمیم سازی در برنامه های کلان دانشگاه تشکیل می گردد.

ترکیب اعضا :

 1. رئیس واحد استانی
 2. معاون علمی واحد استانی
 3. معاون اجرایی واحد استانی
 4. رئیس اداره حراست واحد استانی
 5. رئیس اداره نظارت و ارزیابی واحد استانی
 6. روسای مراکز غیر دولتی