دانش آموختگان

آسیه بختیاری :  امور دانش آموختگان

شماره تماس: 2-07136332171 داخلی 107

شرح وظایف در واحد امور دانش آموختگان

  1. صدور گواهی نامه موقت دانش آموختگان
  2. بررسی و تایید مدارک دانش آموختگان و معرفی ایشان به وزارت علوم جهت ترجمه مدارک
  3. پاسخگویی به ارباب رجوع در خصوص گواهی نامه موقت و دانشنامه و روند ترجمه مدارک
  4. پیگیری وضعیت دانشنامه دانش آموختگان واحد استانی فارس از ستاد مراکزی و مطلع نمودن دانش آموخته ازآن
  5. تایید معدل دانش آموختگانی که مدرک خود را هنوز دریافت نکرده اند ودر مقطع بعدی به تحصیل مشغول شده اند.