برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

آسیه بختیاری : کارشناس مسئول برنامه ریزی درسی و گسترش

شماره تماس: 2-07136332171 داخلی 107

شرح وظایف در بخش برنامه ریزی درسی و گسترش

 • پیگیری درخواست و گزارش مراکز درخصوص مشکلات در سرفصل دروس و بررسی پیشنهادات
 • دریافت درخواست مراکز و موسسات در خصوص تدوین پودمان جدید و طرح در کمیسیون برنامه ریزی درسی
 • دریافت درخواست‌های متقاضیان جدید اجرای دوره‌های آموزش علمی- کاربردی جهت انجام امور کارشناسی و طرح در کمیته‌های تخصصی ذیربط
 • دریافت درخواست‌های برگزاری دوره‌های آموزش علمی- کاربردی در مراکز موجود، جهت انجام امور کارشناسی و طرح در کمیته‌های تخصصی ذیربط
 • شرکت در کمیسیون‌های برنامه ریزی درسی و گسترش و تهیه صورتجلسات
 • هماهنگی با اعضای کمیسیون برنامه ریزی درسی و گسترش جهت تشکیل جلسات

 

کمیسیون استانی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی

 • رئیس واحد استانی(رئیس کمیسیون)
 • معاون علمی واحد استانی(دبیر کمیسیون)
 • معاون برنامه ریزی استانداری
 • روسا یا مدیران کل اداره کل صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،اداره کل کار و امور اجتماعی
 • 3 نفر از رؤسا یا مدیران کل سایر دستگاه های اجرایی استان
 • 2 نفر از روسای سازمانهای مردم نهاد استان(اتحادیه های صنفی، اتاق بازرگانی،نظام مهندسی،تعاونی ها و...)
 • نفر از روسای مراکز آموزشی
 • 2 نفر از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه های دولتی استان

کمیسیون هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی کاربردی

 1. رییس واحد استانی(رییس کمیسیون)
 2. معاون علمی واحد استانی(دبیر کمیسیون)
 3. نماینده معاونت برنامه ریزی استانداری
 4. نماینده رییس دانشگاه مادر استان
 5. 3 تا 5 نفر از رؤسای سازمانها یا مدیران کل دستگاه های اجرایی
 6. دو نفر از صاحبنظران آموزش های مهارتی