آشنایی با واحد استان فارس

دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش مهارت تخصصی است که زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان ها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد، به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس نیز از سال 1375 فعالیت خود را آغاز نمود. مراکز آموزشی این استان در جوار صنایع بزرگ و مراکز خدماتی تأسیس شده و امکانات و پتانسیل ویژه ای در جهت برآوردن نیازهای آموزشی تخصصی دارای می باشند.

 

شرح وظایف استان

به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی و افزایش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای و کارآفرینی و آماده کردن دانش‌آموختگان برای احراز مشاغل گوناگون با تاکید بر قابلیت‌های بالقوه واحد استانی و در قالب سیاست‌های کلی و خط مشی ‌های تعیین شده کلیه وظایف و اهداف و سیاست‌های سازمان مرکزی دانشگاه را با توجه به نیاز منطقه و استان به انجام می‌رساند.

 

شرح وظایف واحد استان :

  • شناسایی نیازها ،امکانات و مزیت بومی استان و بهره گیری از آنها برای توسعه آموزش های علمی کاربردی
  • گسترش آموزش های علمی کاربردی به منظور توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت کارآفرینی
  • فرآهم نمودن امکان برگزاری دوره های آموزشی که نیاز به اجرای آنها به تایید دستگاه های ذیربط رسیده و پیشنهاد به دستگاه های دولتی و غیره دولتی
  • سیاستگذاری ، هدایت و نظارت برفعالیت های آموزشی مراکز تحت نظارت و کلیه فعالیت های اداری، مالی ، آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی