دفتر ریاست

مسئول دفتر ریاست : فاطمه مرادی

شماره تماس: 2-07136332171 داخلی 102

شرح وظایف :

 • دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشگاه
 • تهیه لیست درخواست کنندگان و تنظیم ساعات ملاقات آنها با رئیس دانشگاه
 • برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشگاه با داخل و خارج و بالعکس
 • آگاه کردن اعضای شرکت کننده در نشست ها ی که در دفتر رئیس دانشگاه تشکیل می شود
 • راهنمایی ارباب رجوع رئیس دانشگاه و هدایت آنها به واحد های مربوطه
 • تعیین وقت برای ارباب رجوعانی که کارشان در واحد مربوطه انجام نشده
 • تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری برای رئیس دانشگاه بر حسب ضرورت
 • راهنمابی و پاسخگوبی مراجعه کنندگان در خصوص آخربن وضعیت نامه های واصله
 • برقراری تماس با دستگاه ها ، دانشگاهها و مؤسسات علمی و آموزشی داخلی به منظور جلب همکاری آنان در زمینه‌های آموزشی ، پژوهشی و علمی
 • جمع آوری و تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز ریاست دانشگاه از طریق برقراری ارتباط مستمر با مسئولین و واحدهای حوزه مرکزی و همچنین واحدهای استانی .
 • انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشگاه