پژوهش و فناوری و مرکز رشد

شرح مختصر وظایف : 

  1. انجام امور مربوط به مرکز رشد خوشه های فناوری
  2. انجام امور مربوط به کارآفرینی
  3. انجام امور مربوط به پژوهش(شامل داوری کتاب،بررسی مقالات و تایید یر روی سامانه)
  4. انجام امور مربوط به کارورزی