مالی

 

شرح مختصر وظایف :

 1. عملیات مربوط با دریافت و پرداخت ها
 2. عملیات مربوط به حسابداری ، دفترداری و تنظیم حسابها
 3. عملیات مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد
 4. عملیات مربوط به درآمد - شهریه دانشجویان
 5. عملیات مربوط به استرداد وجه و تخفیف شهریه دانشجویان
 6. عملیات مربوط به صدور فیش دانشنامه مربوط به سامانه پرداخت شهریه
 7. عملیات مربوط به حسابداری اموال
 8. عملیات مربوط به اخذ تاییدیه از سازمان دیوان محاسبات
 9. عملیات مربوط به سازمان امور مالیاتی و سازمان دارایی
 10. عملیات مربوط به سازمان تامین اجتماعی
 11. انجام امور محوله از طرف ریاست واحد استانی