فرهنگی - دانشجوی، شاهد و ایثارگر - نهاد رهبری - انجمن علمی

فرهنگی - دانشجوی، ستاد شاهد و ایثارگر  

 • خلاصه وظایف امور فرهنگی :
 1. اجرای ضوابط حاکم بر حمایت و قدردانی از استادان و دانشجویان و کارکنان و تشکل های موفق در فعالیت های فرهنگی ، هنری و اجتماعی واحد استان و مراکز آموزشی
 2. اجرای طرح های فرهنگی در واحد استانی و نظارت بر اجرای طرح ها در مراکز آموزشی تابعه با همکاری واحد ها و دستگاه های ذیربط
 3. اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقاء سطح آگاهی های فرهنگی ، اعتقادی، اجتماعی ، سیاسی دانشجویان به ویژه دانشجویان عضو تشکل های اسلامی و فرهنگی و گروه های فعال فرهنگی و اجتماعی
 4. فراهم کردن زمینه های لازم برای شکوفایی استعداد ها و خلاقیت های دانشجویی با برگزاری جشنواره های فرهنگی ، هنری و نمایشگاه های سالانه و دو سالانه با همکاری مراکز علمی کاربردی استان
 5. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های علمی ، فرهنگی و اجتماعی به مراکز در چارچوب قوانین و مقررات مصوب
 6. اجرای طرح ها، آیین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی در راستای بهبود کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بر اساس سیاست های کلان دانشگاه
  • افق و چشم انداز پیش رو

تحقق بخشیدن به سند جامع فرهنگی دانشگاهها با محوریت مراکز علمی کاربردی استان

 • مهمترین برنامه ها و فعالیتهای پیش رو

برنامه ریزی برنامه های فرهنگی سال

 

 • خلاصه وظایف امور دانشجویی :
 1. ساماندهی کمکهای سازمانهای مختلف جهت افزایش رفاه دانشجویان
 2. جذب وامهای دانشجویی ارگانهای مختلف به خصوص صندوق رفاه دانشجویان وزارت  علوم و نظارت بر اجرای فرایند بازپرداخت توسط مراکز
 3. جذب حداکثری یارانه های ارزاق دانشجویی
 4. نظارت بر نحوه هزینه کرد یارانه های ارزاق دانشجویی
 5. نظارت بر بیمه های دانشجویی
  • افق و چشم انداز پیش رو

خدمات رسانی بهینه در شان دانشجویان نظام مهارت کشور

 • مهمترین برنامه ها و فعالیتهای پیش رو

جذب حداکثری وامها و ارزاق دانشجویی

 

 • خلاصه وظایف ستاد شاهد و ایثارگر :
 1. سازماندهی امور رفاهی ، آموزشی ، فرهنگی و دانشجویی خانواده معزز شهدا و ایثارگران
 2. اجرای برنامه های متنوع جهت ارتقاء علمی و عملی فرزندان خانواهده های مکرم ایثارگر و شاهد دانشگاه
  • افق و چشم انداز پیش رو

حفظ و ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشجویان

 • مهمترین برنامه ها و فعالیتهای پیش رو

                                    اعتبار بخشی به این حوزه مدیریت دانشگاه در مجموعه فعالیتهای واحد های استانی

 

 • خلاصه وظایف مسوول انجمنهای علمی :
 1. پیگیری جهت تشکیل انجمنهای علمی فعال در مراکز علمی کاربردی استان فارس
 2. شناسایی طرح های اعضای انجمنهای علمی و حمایت از آنها در چارچوب قوانین دانشگاه
 3. برگزاری جلسات و نشستهای توانمند سازی اعضای انجمنهای علمی
  • افق و چشم انداز پیش رو

تبدیل انجمنهای علمی مراکز علمی کاربردی استان فارس به مرجع اول موضوعات مرتبط در کشور

 • مهمترین برنامه ها و فعالیتهای پیش رو

تدوین سند برنامه جامع حمایت از انجمنهای علمی مراکز علمی کاربردی استان فارس