اداری

شرح مختصر وظایف :

  1. تدوین بانک اطلاعاتی پرسنل
  2. انطباق کلیه آئین نامه ها و بخش نامه های استخدامی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه تدوین بانک اطلاعاتی پرسنل
  3. حراست و نگهبانی از پرونده های استخدامی
  4. انجام کلیه سفارشات چاپ و نشر
  5. اتخاذ تمهیدات مناسب جهت تامین سوخت آب و برق ، حفظ وسائل و تجهیزات تاسیساتی حرارتی و ارتباطی و ملزومات اداری