نظارت و ارزیابی

شرح مختصر وظایف :

  1. نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای آموزشی مراکز علمی کاربردی در سطح استان
  2. ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی مدرسین علمی کاربردی مراکز تحت نظارت و تابعه سطح استان
  3. تشکیل هیات های نظارت واحد استانی در اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از حوزه ستاد مرکزی
  4. نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی و رفاهی به دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان