دانش آموختگان

 

شرح مختصر وظایف :

  1. صدور گواهی نامه موقت دانش آموختگان
  2. تایید مدارک دانش آموختگان جهت ترجمه ریز نمرات
  3. ارائه ریز نمرات دانش آموختگان دوره غیرحضوری مدیریت خانواده
  4. پیگیری امور صدور دانشنامه دانش آموختگان