خدمات آموزشی

شرح مختصر وظایف :

  1. بازدید از مراکز آموزشی (حوزه امتحانات ، پرونده آموزشی ، گزارش گیری سالانه سجاد)
  2. برگزاری جلسات کمیسیون موارد خاص
  3. پیگیری موارد آموزشی مراکز و دانشجویان
  4. بررسی و اعلام بخشنامه های ارسالی از سوی دفتر مرکزی به مراکز آموزشی
  5. پاسخگویی به تماس های تلفنی مراکز و ارباب رجوع
  6. برگزاری کارگاه آموزشی
  7. پیگیری موارد مربوط به دانشجویان ارشد
  8. شرکت در جلسات دفاع دانشجویان ارشد

* بررسی و پیگیری تمامی موارد بالا همه روزه انجام می گردد.