تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد توسط دانشجویان

97/11/11 لغایت 97/11/18

شروع  کلاسها

97/11/21

حذف واضافه

97/12/04 لغایت 97/12/08

بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

97/12/09 لغایت 97/12/19

حذف اضطراری

4 و 5 خرداد ماه 98

پایان کلاسها

97/03/23

امتحانات

98/03/25 لغایت 98/04/09

 

 

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع

حذف و اضافه

تاریخ انتخاب واحد

نیم سال ورود

مقطع

97/12/04

11 و 97/11/12

2-96-95 و ماقبل

کاردانی و کارشناسی

 

97/12/05

13 و 97/11/14

1-97-96

97/12/06

15 و 97/11/16

2-97-96

97/12/07

17و 97/11/18

1-98-97