خدمات آموزشی

فرشته جعفری: کارشناس مسئول خدمات آموزشی

شماره تماس: 2-07136332171 داخلی 117

زهرا رشید: کارشناس خدمات آموزشی ( داخلی 124 )

کریم شمشیری: کارشناس خدمات آموزشی ( داخلی 113 )

شرح وظائف :

 • بازدید از حوزه آموزش مراکز جهت بررسی موارد آموزشی
 • بازدید از حوزه آزمون امتحانات پایان ترم مراکز آموزشی
 • بررسی موارد آموزشی درسامانه هم آوا
 • بررسی پرونده آموزشی دانشجویان جهت طرح در جلسه کمیسیون موارد خاص استان
 • برگزاری جلسات کمیسیون موارد خاص استان و صدور مجوزهای مربوطه
 • ارسال پرونده های خارج از اختیار کمیسیون موارد خاص استان به دفتر مرکزی
 • ارسال صورتجلسه های کمیسیون موارد خاص به دفتر مرکزی
 • بررسی و تأیید درخواستهای انتقال، تغییر رشته و انتقال توأم با تغییر رشته عدم حد نصاب
 • ارسال درخواستهای متقاضیان صدور دانشنامه به دفتر مرکزی
 • تحویل دانشنامه دوره های غیرحضوری مدیریت خانواده
 • تحویل دانشنامه های صرفا مراکز ( مرودشت 1، امام حسین (علیه السلام) ، دشت مرغاب، سازمان زندانها، حج و زیارت ، هواشناسی، پست)
 • بررسی درخواستهای متقاضیان ترجمه مدارک و تأیید آن جهت ارائه به سفارت خانه در سامانه وزرات علوم
 • بررسی مدارک متقاضیان جهت خروج از کشور در سامانه epolice و تأیید آن
 • برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه
 • تهیه آمار دانشجویان مراکز آموزشی به تفکیک جنسیت/کاردانی /کارشناسی در ابتدای هر ترم
 • انجام امور مرتبط به کاربینی و کارورزی
 • دریافت تأیید تحصیلی از دبیرخانه استان
 • بررسی و تأیید، تأییدیه های تحصیلی
 • ارسال تأییدیه تحصیلی به صورت پستی به سایر ارگانهای متقاضی
 • دریافت گواهی نامه موقت مدیریت خانواده غیرحضوری
 • پاسخگویی به تماسهای تلفنی متقاضیان جهت تأییدیه تحصیلی

 

شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص استان

اعضای شورا

 • رئیس واحد استان
 • معاون علمی واحد استان
 • نماینده دانشگاه شیراز
 • یک نفر از مدرسان واحد استان
 • سه نفر از روسای مراکز آموزشی