کارپرداز

 

شرح مختصر وظایف:

  1. انجام امور مربوط به خرید اقلام مصرفی دانشگاه و هماهنگی انجام امور خدماتی اداری
  2. تنظیم اسناد تنخواه گردانی و تحویل به حسابداری
  3. انجام امور مربوط به انبار
  4. انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی همکاران دانشگاه
  5. همکاری در امور مربوط به حمل و نقل و ایاب و ذهاب همکاران دانشگاه
  6. همکاری در امور مربوط به حفاظت فیزیکی و نگهبانی در زمان های خاص در قسمت اطلاعات
  7. همکاری در برگزاری مراسمات و جلسات فرهنگی دانشگاه