دبیرخانه و بایگانی

 

شرح مختصر وظایف

 1.  دریافت و ثبت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های دریافتی و ارجاع آنها به مسئولین مربوطه
 2. جداسازی نامه های پستی (داخلی و خارجی) ، اسکن ، ثبت و ارجاع آن به مسئولین مربوطه
 3. پست کردن تاییدیه های تحصیلی و نامه های مربوط به واحدهای مختلف
 4. ارسال نامه مربوط به هزینه پستی دبیرخانه واحد استان به ریاست دانشگاه
 5. ارتباط با دفتر پستی طرف قرارداد و نظارت بر حسن انجام امور پستی
 6. پاسخگویی و پیگیری نامه های ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری
 7. فکس کردن نامه ها
 8. بایگانی کردن نامه ها
 9. انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم
 10. آموزش حضوری اتوماسیون اداری چارگون به نماینده های معرفی شده
 11. ثبت فرم های مربوط به ماموریت کارکنان ، درخواست خدمات ، خرید کالا ، قراردادها و ...