معرفی پرسنل

کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

مسئول دفتر ریاست

 •  فاطمه مرادی 

رئیس اداره حراست 

 •     داریوش چوبینه

رابط فرهنگی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در استان های خوزستان ، بوشهر ، فارس و کهکیلویه و بویر احمد 

 • حجت السلام و المسلمین مهدی عابدی

کارشناس مسئول جذب

 • فرهاد ایزدی 

کارشناس امور مدرسان : آرش رضایی

مشاور امور مالی 

 • قاسم حیاتی 

کارشناسان امور مالی 

 • محمد هادی توفیق زاده 
 • حسن رجبی
 • کارپرداز :احمد رضا سیدی

کارشناس امور اداری

 • اصغر عزیزیان 

مسئول دبیرخانه و بایگانی 

 • سمیه نعمتی 

کارشناس مسئول فرهنگی و دانشجویی و ستاد شاهد و ایثارگر

 • علیرضا فتاحی 

کارشناس فرهنگی و دانشجویی

 • احسان رستگار

سرپرست معاونت علمی 

 •  دکتر احمد رجبی

کارشناس مسئول برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی 

امور دانش آموختگان

 • آسیه بختیاری 

کارشناس مسئول فعالیت های پژوهش و فناوری 

 • راضیه سلیمانی 

کارشناس مسئول فناروی اطلاعات وارتباطات IT

 • محمدحسین نعمتی 

کارشناس مسئول خدمات آموزشی 

 • فرشته جعفری

کارشناس خدمات آموزشی 

 • زهرا رشید 

کارشناس خدمات آموزشی 

 • کریم شمشیری

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی 

 • زهرا امین