معرفی مسئول مربوطه

معرفی مسئول مربوطه

زهرا امین : رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

شماره تماس   :       07136332782

  1. تحصیلات  : کارشناس  ارشد رشته مدیریت آموزشی  از دانشگاه شیراز
  2. خلاصه سوابق اجرایی و عضویت در شوراهها

       -رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی استان فارس از سال 1399

-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی   دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس از سال 96تا تا98

- کارشناس نظارت و ارزیابی   دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس از سال 95تا تا96

-کارشناس امور مالی و بودجه  دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس از سال 93تا94

- مسئول  برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی  واحد  استان فارس از سال 90 تا 95

- مسئول   خدمات آموزشی و آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس از سال 89تا 90

- مسئول   خدمات آموزشی و امور دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس از سال 84 تا 88

-  مدیر  خدمات آموزشی  و پژ‍وهشی  در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری شیراز از سال 82تا 84

- مشاورتحصیلی  در مدارس نواحی 1، 2، 3،  آموزش و پرورش شیراز از سال 77تا سال 82

- رئیس  آموزش مجتمع صنعتی  شاهد شیراز  از سال 76 تا سال 80

- دبیر جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان فارس از سال 95تا 98

- عضو کارگروه انتصاب روسای مراکز آموزشی از سال 95تا 98

-عضو کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استان فارس از سال 94 تا 95

-عضو بسیج  فعال اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 93 تا کنون

- عضو کارگروه اشتغال  سازمان فنی حرفه ای استان فارس از سال92تا 93

- دبیر کارگروه های تخصصی گروه صنعت ، خدمات ، کشاورزی و هنر دانشگاه جامع استان فارس از سال 91 تا سال 93

- دبیر کمیته های بازنگری رشته ها  از سال 91  تا سال93  واحد استان فارس

- دبیر کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استان فارس از سال 90 تا سال 94

- عضو ستاد امور شاهد و ایثار گران دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس سال از سال89-90

- دبیر کمیته انضباطی  دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس از سال 84 تا 88

- دبیر شورا و  کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی  استان فارس از سال 84تا 90