اهداف

- افزایش مهارت و توانمندی نیروی انسانی و پاسخگویی سریع به نیازهای آموزشی مشاغل جامعه

- کوتاه کردن زمان و اجرای دوره های آموزشی و شتاب بخشیدن به روند تربیت نیروی انسانی کارآمد و کاهش هزینه های آموزش

- افزایش انعطاف پذیری در ارائه آموزش های مهارتی متناسب با متقاضیان حوزه های شغلی ، شرایط محیطی ، بومی ، آمایش سرزمین و متناسب با تفاوت های فردی

-افزایش انگیزه مهارت پذیران با تجمیع دوره های کوتاه مدت و تبدیل آن به دوره های رسمی عالی

-بهره گیری از ظرفیت ها و منابع انسانی   برای توسعه آموزش های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی

- پاسخگویی سریع و متناسب با نیازهای آموزشی حوزه های شغلی استانها

- اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد, ذوق ، دانش ، مهارت ، فناوری ، تخصص ، توانایی و کارآفرینی با رویکرد ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای