دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی تک درس

مجموعه ای از آموزش ها ی مهارتی که توانایی انجام یک فرایند کاری را طبق استاندارد های محیط واقعی کار پوشش دهد را تک درس می نامند .حداقل زمان این آموزش30  ساعت و حد اکثر آن 100ساعت است و می تواند به صورت  بصورت تمام وقت ، نیمه وقت و یا پاره وقت اجرا شود..