دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی تک پودمان

مجموعه ای از آموزشهای مهارتی است که در قالب چند درس ، توانمدی های یک شغل را پوشش می دهد . حداقل زمان آموزش آن 160و حد اکثر آن 480 ساعت است و می تواند بصورت تمام وقت ، نیمه وقت و یا پاره وقت اجرا شود.