معرفی

به دوره آموزش عالی کوتاه مدتی اطلاق  می گردد که جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی یا برای سایر متقاضیان  اجرا می شود. ساعات آموزش از یک ساعت تا چند ساعت می تواند متغیر باشد قابلیت تجمیع ندارد و به اختصار دوره آزاد نامیده می شود .