دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح

به دوره آموزش عالی کوتاه مدتی اطلاق می شود که بالاتر از سطح متوسطه بوده و در مقاطع تحصیلی آموزش عالی به منظور ارتقاء افزایش بهره وری نیروی کار ، افزایش دانش و مهارت شغلی و شایستگی های حرفه ای مطابق با فناوری روز ، در شروع و یا در حین کار ، محیط کار ، کارگاه و یا مراکز آموزش به صورت بسته های آموزشی تک درس و یا تک پودمان طراحی و اجرا می شود. که قابلیت تجمیع دارند و به اختصار دوره های تکمیلی نامیده می شود .