معرفی

 دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس اسناد بالادستی و ماده 3 اساسنامه خود ، تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی عهده دار می باشد . آموزش های علمی کاربردی  با رویکرد شغل محوری و تمرکز بر نیازهای شغلی ، کارآفرینی و نقش آفرینی در توسعه پایدار و با هدف افزایش توان علمی و تخصصی شاغلین و داوطلبان اشتغال در بخشهای صنعت ،کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر در عرصه آموزش عالی کشور مطرح گردیده است.بی شک از موثر ترین روش ها برای این مهم توجه  ویژه به آموزش های عالی کوتاه مدت مهارتی  است .