مراکز نوآوری و کارآفرینی

راضیه سلیمانی : دبیر مراکز نوآوری و کارآفرینی

شماره تماس : 07136335120

مرکز نوآوری

دانشگاه جامع علمی-کاربردی از سال 1396 در راستای توسعه مسیر کسب و کار ، تجاری سازی و انتقال فناوری و با هدف تقویت امور پژوهشی و ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه کسب و کار دانش بنیان در مراکز با عقد تفاهم نامه با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نسبت به صدور مجوز تأسیس مراکز نوآوری تخصصی در مراکز آموزش علمی-کاربردی کشور اقدام نموده است.

مراکز آموزش علمی کاربردی دارای مجوز مرکز نوآوری در استان فارس

  • مرکز آموزش علمی کاربردی فراسان: دارای 2 مجوز مرکز نوآوری با موضوع : 1- صنعت آب 2- هتلداری و گردشگری
  • مرکز آموزش علمی –کاربردی خانه کارگر: دارای مجوز مرکز نوآوری با موضوع ماشین سازی
  • مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران: دارای مجوز مرکز نوآوری با موضوع صنایع مخابراتی
  • مرکز آموزش علمی –کاربردی شام شام: دارای مجوز مرکز نوآوری با موضوع صنایع غذایی فراورده های گوشتی
  • مرکز آموزش علمی –کاربردی شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی: دارای مجوز مرکز نوآوری با موضوع پتروشیمی و صنایع وابسته
  • مرکز آموزش علمی –کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا: دارای مجوز مرکز نوآوری با موضوع لاستیک و صنایع وابسته
  • مرکز آموزش علمی –کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا: دارای مجوز مرکز نوآوری با موضوع محصولات گلخانه ای
  • مرکز رشد خوشه های فناوری صنایع مخابراتی، وابسته به مرکز کارخانجات مخابراتی ایران

هم اکنون دبیرخانه مراکز نوآوری در محل ساختمان کارآفرینی و نوآوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان جهت دریافت ایده مراجعه کنندگان در زمینه های مذکور فعال می باشد.