دبیرخانه

شرح وظایف دبیرخانه و بایگانی :

 • دریافت و ثبت نامه ها،  بخشنامه ها و دستور العمل های دریافتی و ارجاع آنان به مسئولین مربوطه
 • جدا سازی نامه های پستی( داخلی و خارجی)، اسکن، ثبت و ارجاع آن به مسئولین مربوطه
 • پست کردن تاییدیه های تحصیلی و نامه های مربوط به واحد های مختلف
 • پاسخگویی و پیگیری نامه های ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری
 • فکس کردن  نامه ها
 • بایگانی کردن نامه ها
 • انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم
 • آموزش حضوری اتوماسیون اداری چارگون  به نماینده های معرفی شده از طرف مراکز
 • ثبت فرم های مربوط به ماموریت کارکنان
 • اسکن پرونده کمیسیون موارد خاص و درخواست دوره های مراکز
 • دریافت نامه از شبکه دولت
 • پست کردن نامه ها