Aryanic
صفحه اصلي > آقای علیرضا فتاحی-فرهنگی-دانشجوی،شاهد و ایثارگر-نهاد رهبری-انجمن علمی 

آقای علیرضا فتاحی-فرهنگی-دانشجوی،شاهد و ایثارگر-نهاد رهبری-انجمن علمی

 

خلاصه وظایف امور فرهنگی :

1-اجرای ضوابط حاکم بر حمایت و قدردانی از استادان و دانشجویان و کارکنان و تشکل های موفق در فعالیت های فرهنگی ، هنری و اجتماعی واحد استان و مراکز آموزشی

2-اجرای طرح های فرهنگی در واحد استانی و نظارت بر اجرای طرح ها در مراکز آموزشی تابعه با همکاری واحد ها و دستگاه های ذیربط

3-اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقاء سطح آگاهی های فرهنگی ، اعتقادی، اجتماعی ، سیاسی دانشجویان به ویژه دانشجویان عضو تشکل های اسلامی و فرهنگی و گروه های فعال فرهنگی و اجتماعی

4-فراهم کردن زمینه های لازم برای شکوفایی استعداد ها و خلاقیت های دانشجویی با برگزاری جشنواره های فرهنگی ، هنری و نمایشگاه های سالانه و دو سالانه با همکاری مراکز علمی کاربردی استان

5-ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های علمی ، فرهنگی و اجتماعی به مراکز در چارچوب قوانین و مقررات مصوب

6-اجرای طرح ها، آیین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی در راستای بهبود کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بر اساس سیاست های کلان دانشگاه

- افق و چشم انداز پیش رو

تحقق بخشیدن به سند جامع فرهنگی دانشگاهها با محوریت مراکز علمی کاربردی استان

- مهمترین برنامه ها و فعالیتهای پیش رو

برنامه ریزی برنامه های فرهنگی سال

 

خلاصه وظایف امور دانشجویی :

1-ساماندهی کمکهای سازمانهای مختلف جهت افزایش رفاه دانشجویان

2-جذب وامهای دانشجویی ارگانهای مختلف به خصوص صندوق رفاه دانشجویان وزارت  علوم و نظارت بر اجرای فرایند بازپرداخت توسط مراکز

3-جذب حداکثری یارانه های ارزاق دانشجویی

4-نظارت بر نحوه هزینه کرد یارانه های ارزاق دانشجویی

5-نظارت بر بیمه های دانشجویی

- افق و چشم انداز پیش رو

خدمات رسانی بهینه در شان دانشجویان نظام مهارت کشور

- مهمترین برنامه ها و فعالیتهای پیش رو

جذب حداکثری وامها و ارزاق دانشجویی

 

خلاصه وظایف ستاد شاهد و ایثارگر :

1-سازماندهی امور رفاهی ، آموزشی ، فرهنگی و دانشجویی خانواده معزز شهدا و ایثارگران

2-اجرای برنامه های متنوع جهت ارتقاء علمی و عملی فرزندان خانواهده های مکرم ایثارگر و شاهد دانشگاه

- افق و چشم انداز پیش رو

حفظ و ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشجویان

- مهمترین برنامه ها و فعالیتهای پیش رو

 اعتبار بخشی به این حوزه مدیریت دانشگاه در مجموعه فعالیتهای واحد های استانی

 

خلاصه وظایف مسوول انجمنهای علمی :

1-پیگیری جهت تشکیل انجمنهای علمی فعال در مراکز علمی کاربردی استان فارس

2-شناسایی طرح های اعضای انجمنهای علمی و حمایت از آنها در چارچوب قوانین دانشگاه

3-برگزاری جلسات و نشستهای توانمند سازی اعضای انجمنهای علمی

- افق و چشم انداز پیش رو

تبدیل انجمنهای علمی مراکز علمی کاربردی استان فارس به مرجع اول موضوعات مرتبط در کشور

- مهمترین برنامه ها و فعالیتهای پیش رو

تدوین سند برنامه جامع حمایت از انجمنهای علمی مراکز علمی کاربردی استان فارس

 

                                                          برنامه هفتگی

ردیف

 

ایام هفته

ساعت برنامه های ثابت هفتگی  

(مراجعات عمومی، پاسخگویی به تماسهای تلفنی، مراجعات مراکز و . . . )

10-8

12-10

16-13

1

شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

2

1شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

3

2شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

4

3شنبه

بازدید نظارتی مراکز

بازدید نظارتی مراکز

بازدید نظارتی مراکز

5

4شنبه

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور