تربیت بدنی

 

تربیت بدنی : برگزاری جشنواره های ورزش همگانی استانی،آماده سازی تیم های ورزشی جهت مسابقات قهرمانی کشوری و المپیادهای ورزشی ، برگزاری مسابقات جهت کارکنان و اساتید دانشگاه جامع و انتخاب تیم های منتخب

صندوق اعتبار : بررسی وضعیت صندوق اعتبار و ذخیره وام و اقساط کارکنان و وصول اقساط

مدرسان : بررسی وضعیت اساتید و نحوه پرداخت حق الزحمه مدرسان و تکمیل مشخصات و پیگیری مصاحبه مدرسان و بررسی پرونده های اساتید،روند برگزاری دوره های تربیت مدرس و سایر امور محوله مدرسان