برنامه ریزی درسی

شرح مختصر وظایف :

  1. نظارت بر اجرای استانداردهای آموزشی در مراکز
  2. ابلاغ استانداردهای آموزشی صورت پذیرفته از سوی دفتر برنامه ریزی درسی به مراکز آموزشی
  3. پیگیری تصویب برنامه های آموزش درسی مراکز
  4. پیگیری مشکلات مربوط به سرفصل ها و انعکاس آن به دفتر برنامه ریزی درسی