معرفی پرسنل

معاون آموزشی و گسترش

دکتر احمد رجبی

برنامه ریزی درسی

 • آقای فرهاد ایزدی

دبیرخانه و بایگانی

 • خانم سمیه نعمتی

دانش آموختگان

 • خانم آسیه بختیاری

فرهنگی و دانشجویی

 • آقای علیرضا فتاحی

خدمات آموزشی

 • خانم فرشته جعفری
 • خانم زهرا رشید

کمیته انضباطی

 • خانم فاطمه مرادی

نظارت و ارزیابی

 • خانم زهرا امین

امور اداری و مالی

 • آقای محمدهادی توفیق زاده
 • آقای احمدرضا سیدی
 • آقای محمدحسن رجبی
 • آقای وحید رنجبر

پژوهش و فناوری و مرکز رشد

 • خانم راضیه سلیمانی

روابط عمومی

 • آقای علیرضا فتاحی

تربیت بدنی

 • آقای احسان رستگار